Терміни використовувані у формулюваннях завдань

Терміни використовувані у формулюваннях завдань

Мы изучаем - Терміни використовувані у формулюваннях завдань. Подсказки школьнику

Абзац 1. Відступ і виступ у початковому рядку тексту (новий рядок). 2. Відрізок письмового або друкованого тексту від одного нового рядка до іншої. Найпоширеніша функція абзацу логіко-значеннєва, тобто абзац членує текст на логічно й за змістом поєднувані частини.

Також можливі експресивно-емоційна, акцентно-видільна й композиційна функції.

Аргумент судження (або сукупність взаємозалежних суджень), за допомогою якого обгрунтовується істинність якого-небудь іншого судження (або теорії). Аргументація приведення доводів, або аргументів, з наміром викликати або підсилити співчуття іншої сторони до висунутого положення; сукупність таких доводів. В аргументації розрізняються теза-твердження (або система тверджень), що сторона, що аргументує, уважає потрібним вселити аудиторії, і довід, або аргумент, одне або трохи зв’язаних між собою тверджень, призначених для підтримки тези.

Авторська позиція авторське розуміння життя і її оцінка.

Проявляється в тім, що художник організує життєвий матеріал відповідно до власного естетическим ідеалом, використовуючи при цьому певні художні засоби. Доказ міркування, що встановлює істинність якого-небудь твердження шляхом приведення інших тверджень, істинність яких уже доведена.

У доказі розрізняються теза твердження, яку потрібно довести, і підстава, або аргументи, ті твердження, за допомогою яких доводиться теза. Ідея головна думка художнього твору, що виражає відношення автора до дійсності. Передається всією художньою структурою добутку. Коректний 1. Увічливий, чемний, тактовний.

2. Правильний, точний.

Логічні помилки помилки, пов’язані з порушенням послідовності виклади думок. Найбільш типовими з них є такі: відступ від теми; підміна тези; порушення логічної послідовності в розгляді теми або проблеми; неправильна розбивка тексту на абзаци; уживання непереконливих прикладів для доказу судження; відсутність значеннєвого зв’язку між заявленою темою й змістом вступу (висновку); порушення логічного зв’язку між частинами твору; порушення логічного зв’язку між тезою й доказом цитатою; нерозмірність частин твору й т.

П. Опонент що противополагает, що заперечує. Супротивник у суперечці. Позиція автора відношення автора до теми або проблеми (проблематиці) тексту.

Полемічні прийоми прийоми, використовувані для того, щоб захистити свою точку зору й спростувати думка. Приклад факт або окремий випадок, використовуваний як відправний пункт для наступного узагальнення й для підкріплення зробленого узагальнення.

Факт, що обирається в якості приклада, або випадок повинен виглядати ясним і незаперечним. Приклад повинен підбиратися й формулюватися таким чином, щоб він спонукував перейти від одиничного або часткового до загального, а не від частки знов-таки до частки. Проблема усвідомлення суб’єктом неможливості дозволити труднощам і протиріччя, що виникли в даній ситуації, засобами наявного знання й досвіду. На відміну від завдання проблема усвідомлюється як така суперечлива ситуація, у якій мають місце протилежні позиції при поясненні тих самих об’єктів, явищ і відносин між ними.

У проблемі центральним елементом є протиріччя.

Проблема складне питання, що вимагає дозволи, дослідження. Він може одержати відповідь, а може залишитися невирішеним. Проблема складна, найчастіше конфліктна життєва ситуація, що автор ставить у центр свого добутку.

Проблематика сукупність проблем. Міркування це тип мовлення, у якому автор доводить щось, міркує про щось, намагаючись при цьому встановити причинно-наслідкові зв’язки між явищами, і доходить якого-небудь висновку, судженню. Міркування може являти собою доказ, пояснення або міркування.

Звичайно в міркуванні виділяються три частини: теза, доказ (або спростування), висновок (буває не завжди).

Теза один з елементів доказу, положення, істинність якого обгрунтовується в доказі. Теза повинен задовольняти наступним правилам: а) теза повинен бути сформульований ясно й точно; б) теза повинен залишатися тим самим протягом усього доказу. Тема тексту коло життєвих явищ, зображених у добутку, коло подій, скріплений авторським задумом.

Фактичні помилки невідповідність змісту висловлення реальної дійсності, перекручування тих або інших фактів. Найбільш типові фактичні помилки: недостатнє засвоєння змісту вихідного тексту (у викладі подій, фактів, сюжету); незнання предмета, про яке мова йде, фактичного положення справ; змішання епох, авторів, назв; незнання дат; перекручування в цитуванні; гіперболічне, перебільшене висвітлення фактів і т. п. Літературознавчі терміни Анафора фігура, заснована на повторенні значимого елемента (слова, словосполучення, рідше частини складного слова, морфеми) на початку кожного відрізка мовлення (речення, фрази, рядка…

). Антитеза різке протиставлення понять, думок, образів. Гіпербола художній прийом, заснований на перебільшенні тих або інших властивостей зображуваного предмета або явища. Градація фігура, що сполучить зіставлення по подібності й контрасту.

Складається з ряду словесних компонентів (не менш трьох), що мають щось загальне в значенні й у той же час протипоставлених один одному по інтенсивності прояву цього загального. Протиставлення підсилюється або, навпаки, падає від компонента до компонента. Розрізняють висхідну й спадну градацію. Інверсія порушення звичайного розташування складове речення слів або словосполучень.

Результатом інверсії є те, що переставлений елемент виявляється интонационно виділеним і залучає до себе додаткова увага.

Метафора уживання слова в переносному значенні на основі подібності в якому-небудь відношенні двох предметів або явищ. В основі метафори лежить порівняння, тому метафори називають також схованим порівнянням. Подібність між предметами або явищами може бути засноване на всіляких рисах: формі, місці знаходження й т.

Д. Уособлення різновид метафори, присвоєння предметам неживої природи або абстрактних понять властивостей живих істот. Повтор фігура, що будується на повторенні слова, словосполучення, рідше на повторенні речень. Повтор часто використовується для вираження тривалості дії або стани, тимчасової й просторової тривалості.

Але повтор може використовуватися й для вираження щиросердечного стану.

Риторичне питання судження, позитивне або негативне, убране у форму питального речення. Основна функція риторичного питання полягає в тому, що він зображує сумніви або роздуми мовця й одночасно повідомляє про результати цього роздуму або хоча б натякає на них. Риторичне питання не припускає відповіді; така форма використовується для того, щоб привернути увагу співрозмовника. Уживається для виділення значеннєвих центрів.

Риторичний вигук окличне речення, що виконує в тексті роль емоційного посилення.

Порівняння уподібнення зображуваного явища іншому по якому-небудь загальному для них ознаці з метою виявити в об’єкті порівняння нові важливі властивості. Епітет образне визначення предмета, явища. Епітет відрізняється від простого визначення художньою виразністю, він передає відношення автора до зображуваного предмета.


Все сочинения
Теги:
Сочинения
Слово о Маршаке

Слово о Маршаке..

Самуил Яковлевич Маршак приходит к детям с песенками, считалками, стихами, когда они еще читать даже...

Сочинения
Петербург Достоевского по роману Преступление и наказание

Петербург Достоевского по роману Преступление и..

Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой...

Сочинения
Образ Петра Первого

Образ Петра Первого..

А. Н. Толстой шел к роману Петр Первый постепенно и издалека. Сначала, еще в 20-е годы, он пишет рассказы...

Сочинения
Фауст характеристика образа Мефистофеля

Фауст характеристика образа Мефистофеля..

Мефистофель один из центральных персонажей трагедии в смысловом отношении очень многозначен. М., с...

Сочинения
Образ женщины в лирике Некрасова

Образ женщины в лирике Некрасова..

Новую эпоху в понимании женщины в русской литературе открыл Некрасов. Поэт впервые подошел к этой...

Сочинения
Сочинение по поэме Кому на Руси жить хорошо Некрасова 10 класс

Сочинение по поэме Кому на Руси жить хорошо Некрасова..

Поэма посвящена горькой участи крестьянства, знаменуемое очередным витком страданий и чувством...

Комментарии (0)